Regulamin sklepu RDauto.pl

Regulamin sklepu

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep RDauto.pl RDauto Rafał
Dąbrowski,

ul. Welecka 21, 72-006 Mierzyn NIP: 852-252-79-34, REGON : 321387648,


zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz prawach Konsumenta

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: RDauto Rafał Dąbrowski, ul. Welecka 21, 72-006 Mierzyn
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Sprzedawca: RDauto.pl adres: NIP: 852-252-79-34, REGON : 321387648
 5. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w
rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem
Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi
przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
produkcie.
 8. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie
9. Regulamin – niniejszy regulamin

§2 Warunki techniczne

 1.  Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 2. – urządzenie z dostępem do Internetu,
 3. – przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookie.
 4.  Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,
niezbędne jest konto e-mail.
  W przypadku korzystania z rozwiązań blokujących wyświetlanie reklam na stronach
internetowych lub połączeń VPN, Sklep może działać w ograniczonym zakresie

§3 Płatności

 1. Klient za złożone zamówienie może zapłacić:
 2. – za pośrednictwem platformy płatniczej PayU,
 3. – gotówką przy odbiorze osobistym towaru.
 4. Klient dokonujący zakupów w sklepie akceptuje stosowanie faktur generowanych
elektronicznie przez sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

§4 Zawarcie umowy


 1.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

   

  1. a) dodanie do koszyka produktu poprzez użycie przycisku "Dodaj do koszyka"
  2. b) wybór rodzaju dostawy;
  3. c) wybór rodzaju płatności;
  4. d) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Kupuję i płacę".
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu
Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 4.  Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) po
zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5.  Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego na warunkach określonych w Zamówieniu, o czym informuje on Klienta w
terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Sprzedający przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy w rozsądnym czasie
po jej zawarciu, najpóźniej w dniu dostarczenia towaru

 §5 Realizacja


 

 1. Wysyłka realizowana jest na terytorium Polski
 2. Przy płatnościach z góry sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po jego
opłaceniu
 3. Na termin realizacji Zamówienia składa się termin wysyłki towaru wskazany w Sklepie
oraz termin jego dostarczenia.
 4. W sytuacji gdy zamówienie zawiera produkty z różnymi terminami realizacji, realizacja
zamówienia Konsumenta zostanie zrealizowana w terminie właściwym dla towaru o
najdłuższym terminie.
 5. Wysyłka jest realizowana w zależności od rodzaju dostawy wybranej przez Klienta.
 6. Termin dostarczenia towaru w przypadkach, o których mowa w ust. 5, wynosi od 2 do 7
Dni roboczych od wysłania towaru przez Sprzedawcę
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy Rdauto ul. Welecka 21, 72-006
Mierzyn, Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 09:00 – 17:00, Soboty 9:00 – 13 : 00
8. W przypadku odbioru osobistego przez Klienta, termin odbioru zakupionego przedmiotu
następuje po podaniu informacji przez sprzedającego, że towar jest gotowy do odbioru.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy


 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
zakupionego towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod
adresem www.rdauto.pl/zwroty/ lub w innej pisemnej formie zgodnej z
Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej
niż (pisemna formie wysłaną pocztą lub przekazana pocztą elektroniczną)
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie
otrzymane płatności wraz kosztami dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
decyzji od Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych kanałów, jakie zostały
użyte w pierwotnym zamówieniu.
 8. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności, do czasu otrzymania towaru.
 9. Sprzedawca prosi o zwrot towaru na RDauto ul. Welecka 21, 72-006 Mierzyn,
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany wtedy
jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem 14 dni, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi
dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.

§7 Rękojmia


 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. W przypadku jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany na rzecz wolną od wad;
b) żądać usunięcia wad;
 5. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny
sposób zaspokojenia.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Sprzedający prosi o składanie reklamacji, na podstawie rękojmi, drogą elektroniczną na
adres: kontakt@rdauto.pl lub na adres: RDauto ul. Welecka 21, 72-006 Mierzyn.
 10. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby
jest zobowiązany, na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na następujący adres
pocztowy: RDauto ul. Welecka 21, 72-006 Mierzyn.
 11. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail:
kontakt@rdauto.pl
 12. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz Inspektoratów znajduje
się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
2. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta sklepu jest
Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia
swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem: http://rdauto.pl/polityka_prywatności.

§9 Postanowienia końcowe


 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany
wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin.
W trakcie realizacji zamówienia umowa jest zawierana na czas i w celu realizacji
zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W
ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót